Vedtægter

 Klik  evt:  Vedtægter for Tisvildeleje Vinterbadere af 04.07.2018

for at downloade vedtægter

Vedtægter for Tisvildeleje Vinterbadere

 

§ 1. Foreningens navn er Tisvildeleje Vinterbadere. Foreningen blev stiftet 1. marts 2015. Foreningens hjemsted er Tisvildeleje, Gribskov Kommune. Cvr.nr. 36365854.
Hjemmeside. www.Tisvildeleje-Vinterbadere.dk.

§ 2. Foreningens formål er at fremme sundhed, trivsel og svømmesport gennem vinterbadning, havsvømning og issvømning, samt at skabe et fælles rum for samvær og lokale aktiviteter og at sikre faste sauna- og omklædningsfaciliteter for Tisvildeleje Vinterbaderes medlemmer.

§ 3. Som medlem af foreningen kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 18 år, og vedkommende har accepteret foreningens vedtægter (dette dokument) og reglement for anvendelse af foreningens faciliteter (findes på hjemmesiden). Reglement fastlægges af bestyrelsen i samarbejde med ejer/forvalter af foreningens faciliteter Optagelse er gyldig, når indmeldelsesgebyr og kontingent er indbetalt til foreningen. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil. Beslutningen kræver dog, at et flertal af bestyrelsen anbefaler eksklusion. Endvidere skal eksklusion godkendes på førstkommende generalforsamling.

§ 4. Foreningens kontingent og indmeldelses gebyr fastsættes på den ordinære generalforsamling og gælder frem til næste ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves i juli måned. Kontingentrestance i mere end 2 måneder medfører automatisk sletning af medlemskabet. Ingen, der er i kontingentrestance, kan genoptages som medlem, før restancen er betalt til foreningen. Foreningsåret løber fra 1/5 – 30/4.

§ 5. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af juni måned, så vidt muligt på en lørdag. Indkaldelse til den ordinære generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel pr. email. Medlemmer, der har betalt forfaldent kontingent og her været medlem i mindst 30 dage, har stemme- og taleret på generalforsamlingen. Ud over sin egen stemme kan et medlem afgive stemme for yderligere 2 medlemmer efter skriftlig fuldmagt.

§ 6 Generalforsamlingens dagsorden. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent og stemmetæller
 • Formandens beretning
 • Regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse
 • Budget med kontingent og indmeldelsesgebyr for indeværende foreningsår til godkendelse
 • Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før GF)
 • Valg af mindst to bestyrelsesmedlemmer (lige år) for en periode af 2 år.
 • Valg af mindst tre bestyrelsesmedlemmer (ulige år) for en periode af 2 år.
 • Valg af 1 suppleant (hvert år) for en periode af 1 år.
 • Valg af revisor (ulige år) for en periode af 2 år.
 • Valg af revisorsuppleant (lige år) for en periode af 2 år.
 • Eventuelt

§ 7. Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og består mindst af 5 medlemmer. Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der ikke er i restance til foreningen; den pågældende være til stede eller have afgivet skriftlig erklæring om villigheden til at modtage valg. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, bademester, kasserer og sekretær senest 14 dage efter ordinær generalforsamling. Bestyrelsen repræsenterer foreningen i alle forhold.
Formand og kasserer tegner foreningen i fællesskab. Alle bestyrelsesafgørelser foregår ved almindeligt stemmeflertal, dog kræves tilstedeværelse af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Suppleanter indkaldes til bestyrelsesmøderne, og deltager uden stemmeret.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling kan til en hver tid indkaldes af formanden eller to bestyrelsesmedlemmer, eller hvis mindst 10 % af medlemmerne skriftligt ønsker dette. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes, senest en måned efter begæring herom med angivelse af det emne, der ønskes behandlet. Indkaldelse og stemmeafgivelse i henhold til § 05

§ 9. Foreningens regnskab. Regnskabsåret følger foreningsåret. Foreningens kasserer, fører foreningens medlemsregister og kassebog og forestår foreningens økonomiske forhold afstemt med formanden. Revideret regnskab forsynes med påtegninger og fremlægges på ordinær generalforsamling.

§ 10. Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, når forslaget er rettidigt indsendt, og når mindst 2/3 af de fremmødte har stemt for forslaget.

§ 11. Foreningens opløsning. Beslutning om foreningens ophør kan kun tages på en ekstraordinær generalforsamling indkaldt med dette formål.
Indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling skal ske med 4 ugers varsel pr. email. Mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skal stemme for opløsning
Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, foretages en vejledende afstemning. Er denne for en nedlæggelse (ved simpelt flertal), indkaldes på samme måde til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor simpelt flertal afgør spørgsmålet.
Ved foreningens ophør tilfalder dens aktiver til Tisvildeleje Badehuslaug, eller Naturstyrelsen eller en anden lokal forening som vil overdrage aktiverne til tilsvarende formål.

 

Nærværende vedtægter er ændret og vedtaget på ordinær generalforsamling 30/9-2017