Referat ekstraordinær generalforsamling i Tisvilde Vinterbadere 25. juni 2016

 

Dato:  25. juni 2017 kl. 11:00

Sted: Redningshuset, Tisvildeleje.

Fremmødte 7 medlemmer plus én fuldmagt.

Dagsorden:
• Valg af dirigent
• Valg af referent og stemmetæller
• Præsentation af bestyrelsens forslag til ændring af indskud og kontingent
• Afstemning om forslag
• Eventuelt
Begrundelsens for den ekstraordinærgeneralforsamling er at foreningen nu med glæde kan tilbyde medlemmerne adgang til sauna faciliteter. I den forbindelse er der behov for midler til drift, vedligehold og bidrag til restfinansiering af saunaen. Bestyrelsen foreslår:
• At indskud hæves fra kr. 100 til kr. 300 gældende fra sæsonen 2017/2018
• At kontingent hæves fra kr. 300 til kr. 600 gældende fra sæsonen 2017/2018
Bestyrelsen arbejder også med andre betalingsmodeller herunder “betaling pr gang”, mf. disse vil blive præsenteret på den ekstraordinærgeneralforsamling.
Bestyrelsen mener det der et rimeligt niveau både i forhold til de faciliteter vi skal drifte og vedligeholde, samt i forhold til niveauet hos sammenlignelige vinterbade foreninger.
Fremmødte 7 medlemmer plus én fuldmagt.

Generalforsamlingen konstateredes lovlig indkaldt, idet der var indkaldt via mail d. 11. juni 2017, altså med 14 dages varsel iht. vedtægterne.

Formanden redegjorde kort for begrundelsen for bestyrelsens ønske om at få godkendt ændring af indmeldelsesgebyr og kontingent for den kommende periode 2017/2018 til hhv. kr. 300 og kr. 600.

Begrundelsen for ønsket om en forhøjelse er primært den netop afholdte udgift til mobilsauna samt det faktum at vedtægterne i den nuværende form ikke rummer mulighed for at vedtage en kontingentændring for den førstkommende periode, men først for den næste igen. Der udestår betalinger for udgifter på mobilsaunaen som langt overstiger den årlige kontingentbetaling på det nuværende niveau.

En forhøjelse som foreslået af bestyrelsen vil gøre det muligt at dække udgiften indenfor et par år. Kontingentet skal  foruden etablelringsomkostningerne til mobilsaunaen også dække den løbende drift, vedligehold herunder brænde til saunaen. Desuden udestår evt. parcelleje til  Naturstyrelsen.

Forsamlingen godkendte forslaget om indmeldelsesgebyr på kr. 300 for nye medlemmer og et årligt kontingent på kr. 600.

Det drøftedes, at det er muligt at nedsætte kontingentet på et senere tidspunkt, idet det jo ikke er meningen at foreningen skal etablere en større formue.

Under eventuelt drøftede forsamlingen mulighederne for at udbrede anvendelsen af saunaen i lokalområdet, til hoteller og højskole. Man var ganske indforstået med at der skal skelse kraftigt til det øgede slid set ift. den ekstra indtægt, men i første omgang blev det foreslået at bestyrelsen undersøgte hvilke(n) model(ler) de erhvervsdrivende kunne være interesserede i. Derefter kan man bedre afgøre hvorvidt det er en farbar vej for foreningen.

Den ekstraordinære generalforsamling sluttede kl . 12:20

Referent: Klaus Walin