Referat fra ordinær generalforsamling 25.sep.2016

Der blev afholdt ordinær generalforsamling i redningshuset d. 25. september 2016 kl. 10:00

Der var 11 medlemmer tilstede. Til dirigent valgtes Klaus Walin. Morten Walbech påtog sig referentjobbet.

Formandens beretning:

Årsberetning Tisvildeleje vinterbadere 2015/2016

Vores mål er jo at skabe en forening der kan levere gode forhold for socialt samvær og vinterbadning i Tisvildeleje.

Målet for sæsonen 2015-2016 var dels at få gennemført så mange fælles vinterbadnings aktiviteter som mulig, dels at få etableret forbedret omklædnings og sauna faciliteterne ved molen.

Året aktiviteter

Vi syns vi er lykkedes godt med første del af målsætningen. Vi har udnyttet de eksisterende faciliteter så godt som muligt. Redningshuset og livreddernes bådhus nu med ovn og udsigtsvindue. Mange tak til både bådelauget for lån af redningshuset og livredderne for lån af deres bådhus/brændesauna. Det har givet os mulighed for at afholde en langrække dejlige aktiviteter også når vejret ikke var helt godt. Der har løbende været fælles vinterbadning søndag morgen når vejret tillod det, og nogen gang med efterfølgende sauna i livreddernes bådhus. Herudover har der været fuldmånebadning, nytårsbadning og fælles julearrangementerne med de erhvervsdrivende den 2. og 3. december og livredderne den 23. december. Mange tak til fyrbøderne, der skal op to timer før os andre for at sikre der er rigtigt varmt, også tak til dem der har sponseret brænde. Jeg tror kun vi har købt i alt 2 sække brænde i sæsonen.

Vi synes således at der har været mange dejlige små og store aktiviteter i sæsonen.

Status på faciliteter

Det har knebet lidt mere med anden del af målsætningen, at få etableret forbedret omklædnings og sauna faciliteterne ved molen. Men nu lysner det! Mere om det senere.

Der har generelt været stor opbakning til vores projekt. Både fra enkelt personer, lokale foreninger, de erhvervsdrivende, kommunen og Naturstyrelsen. Vi har arbejdet med flere løsningsmodeller. Herunder både mobile og faste saunaløsninger.

Vi har på basis af erfaringerne fra det sidste år identificeret følgende behov for de forbedrede omklædnings og sauna faciliteter:

Sauna: En el drevet sauna der kan rumme 12 personer. Ekstra faciliteter: hav vendt vindue, chip-lås og SMS/internet styret start stop. Vi er mellem 5 og 15 til de løbende aktiviteter. Så en 12 personers sauna vurdere vi er en fornuftig størrelse, som både kan etableres som en mobil og en fast løsning. Ved de større arrangementer forventer vi at vi stadig kan supplere kapaciteten ved at fyre op i livreddernes bådhus.

Omklædning: To badehuse på ca. 9 m2 med separat omklædningsfaciliteter for kvinder og mænd. Det kan være ret barskt at klæde om direkte på stranden en blæsende vintermorgen. Vi tror at vi med to badehuse kan tiltrække en bredere kreds.

Placering: Vi har drøftet flere placerings muligheder. Der er her flere hensyn der skal tages. Først og fremmest er det vinterbade mulighederne, dernæst er der, hvad må vi i forhold til lovgivningen og myndighederne.

Vinterbade mulighederne: Vores kyst kan være ret brask om vinteren når det blæser og det gør det ofte. Vi er meget heldige at vi har molen den sikre det alligevel næsten altid er muligt at komme i vandet. Men husk gå aldrig alene i vandet! Vi støtter derfor også aktivt oprettelsen af foreningen Molens venner. Vi håber det i forbindelsen med renoveringen bliver muligt at får en sikker badetrappe med i projektet. Det kunne være meget fristende at etablere saunaen ved naturrummet men det er vores vurdering at det vil betyde at der vil være rigtigt mange perioder hvor det vil være umuligt at komme i ved en sådan placering

Hvad må vi: Selv om der har været stor velvilje fra kommunen, Naturstyrelsen og senest og Kystdirektoratet har det være svært at få en konkret aftale på plads om placering og krav til udformning. Vi har aftalerne med Naturstyrelsen om parceller til de to badehuse på plads. Da der også er lovændringer på vej har vi efter lange forhandlinger frem og tilbage endt med at følge Kyst direktoratets og Naturstyrelsen anbefalinger om at vente til med en ansøgning om permanet placering til den nye lov om kystbeskyttelse er på plads. Det forventes at den nye lov vil være vedtaget i begyndelsen af 2017. Da vi gerne vil i gang i år, vil vi midlertidig ansøge om at få en mobilsauna opstillet foran (mod havet) handicapparkeringen ved stejlepladsen. Både Naturstyrelsen og Kystdirektoratet er efter vores drøftelser meget velvilje og vi forventer en relativ hurtig ekspedition af ansøgningen.                            

Planen er således at vi i efteråret får opstillet en mobilsauna. Og at vi så næste år får ansøgt om en mere permanent placering for både sauna og badehusene. Vi har kik på en placering til venstre halvvejs nede af betonrampen.

Økonomi

Vi har løbende ansøgt om donationer fra forskellige fonde og foreninger og har indtil nu modtaget kr. 20.000 fra Lokalrådet og kr. 9.000 fra Musik i lejet, herudover er det på indtægts siden kontingenter. Årets økonomiske resultat er således på kr. 33.055,34.

De fleste store fonde og foreninger med større midler forventer man har alle aftaler og godkendelser på plads før de donere midler. Så med de planer vi har, er vi meget fortrøstningsfulde i forhold til at kunne får finansieret en mobilsauna i løbet af efteråret.

Bestyrelsen

Tisvildeleje vinterbadere 

Regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse

Regnskabet blev gennemgået og godkendt

Budget med kontingent og indmeldelsesgebyr for indeværende foreningsår til godkendelse

Bestyrelsen forslag til uændret kontigent og indmeldelsesgebyr blev godkendt

Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før GF

Der var ikke indkommet nogle forslag

Valg af to bestyrelsesmedlemmer for en periode af 2 år.

Til bestyrelsen blev valgt :

Lone Lund Jørgensen

Lise Hagen

Valg af en suppleant for en periode af 1 år.

Her blev valgt:

Lisbeth Ydesen

Valg af revisor for en periode af 2 år.

Her blev valgt:

Lisa Nøhr

Eventuelt

Under eventuelt blev diskuteret de forskellige muligheder for saunabyggeri og flere af medlemmerne tog en dukkert i bølgerne.